Clubavonden

Een bezoek aan een verenigingsavond is de meest directe en snelste manier om kennis met ons te maken.

Verslag van de clubavond op 19 november 2019.

Om 20.00 opende de penningmeester de clubavond en hij was blij dat er weer zo een goede opkomst was. Dat hij de avond opende en de microfoon en zijn handen hield was de afwezigheid van de interim-voorzitter.

De volgende leden hadden zich afgemeld Mevrouw Veen, de heren Li, Gresnigt en Van der Sleen.

Bij de mededelingen gaf de penningmeester aan dat hij geen mededelingen had, maar toch een blij mens was. Er vindt binnenkort een gesprek plaats met een lid dat heeft aangegeven zich te willen aanmelden als secretaris voor de volgende verkiezingen. Deze kandidaat wil wel eerst nog een gesprek hebben met de penningmester en de mogelijke nieuwe voorzitter.

De begroting 2020 werd behandeld door de penningmeester. Hij gaf eerst nog een uitleg over de posten in de begroting en gaf hierna de gelegenheid aan de leden voor vragen.

Mevrouw Dik vroeg hoeveel leden er waren. Op dit moment 58 maar volgend jaar 55 leden en hiermee is in alle posten rekening gehouden.

De heer Mulder vroeg om het verschil tussen het maandblad en de Lekbode. Het maandblad gaat over het blad Filatelie dat een aantal leden ontvangt en de Lekbode is ons eigen blad.

De heer Dik wilde weten welke kosten er allemaal in de contributie zitten verwerkt. De penningmeester gaf een uitleg dat er vijf verschillende contributies zijn. De basiscontributie voor alle leden en daar bovenop diverse kosten zoals het blad Filatelie, portokosten van de Lekbode en huisleden.

Een punt van zorg zijn de teruglopende advertentie opbrengsten.

De begroting werd door de aanwezige leden aangenomen.

De rondvraag leverde een opmerking op dat de rekeningen voor de contributie 2020 op de bestuurstafel liggen en als iedereen die nu meeneemt dan scheelt dat de interim-voorzitter de heer Van der Sleen veel werk bij het invouwen bij de Lekbode.

Hierop volgde de pauze met koffie en een koekje van Mevrouw Peek.

Dit keer was er een zelfgemaakte PowerPointpresentatie van Yvonne de Goede naar aanleiding van “een verhaal van Aad Engelfriet”. De nadruk leg op de waarde van postzegels die een verhaal kunnen vertellen over aardrijkskunde, geschiedenis en persoonlijke interesses.

De heer de Vries nam hierna de hamer over en liet tijdens de geanimeerde veiling 67 van de 120 kavels overgaan in andere handen.

Voor de verlotingen hadden deze keer hadden de dames de Goede en Peek de microfoon en lootjes in handen en waren er mooie en soms nuttige prijzen voor de winnaars.

Om 22.00 uur sloot de penningmeester de vergadering en wenste iedereen een goede thuisreis.

Tevens vertelde hij dat in de Lekbode van december er meer bekend gemaakt wordt over de feestavond op 17 december 2019.

Er was daarna gelegenheid om de kavels af te rekenen.

Evert Schuur