Clubavonden

Voorwoord  

Beste leden,

Als voorzitter, secretaris, penningmeester (VSP) opende ik op 15 november 2022 klokslag 20.00 uur de buitengewone ledenvergadering. Achter de tafel werd ik mentaal bijgestaan door Jan Hoogerhuis. Gezien het aantal belangrijke punten op de agenda constateerde ik dat de opkomst bedroevend laag was. Slechts 15 leden gaven acte de préséance. Wel hadden er 10 leden de moeite genomen om zich af te melden. Maar dat betekent dat 17 leden het kennelijk wel best vonden. En dat zelfs nadat iedereen via een email opgeroepen was om te komen en het belang was uitgelegd. Van enkele van de afgemelde personen heb ik een volmacht ontvangen.

Na opening van de vergadering ben ik gelijk met de deur in huis gevallen en aangegeven dat in oktober de voorkeur van de meerderheid uit ging naar opheffing van de vereniging. De nu huidige aanwezigen moesten daar statutair een beslissing over nemen en van belang was of er twee derde van de aanwezigen dit voorgenomen besluit zou bekrachtigen. Na handopsteking bleek dit het geval te zijn. Dat betekent dat de vereniging per 31 december 2022 eindigt. Vervolgens vroeg ik goedkeuring van de aanwezigen hoe het batig saldo te besteden. Mijn voorstel om een feestavond te organiseren en het dan resterend saldo onder de leden te verdelen had voor de meeste de voorkeur. Wel was er nog een tegenvoorstel wat inhield om na de feestavond € 5.000 te schenken aan het Hospice, € 5.000 te schenken aan de voedselbank en het restant onder de leden te verdelen. Hiervoor waren twee voorstanders. Aangezien er dus geen meerderheid voor was werd dit voorstel verworpen. Gelijktijdig is unaniem besloten om een ledenstop in te stellen.  De aanwezigen gingen ook akkoord met het voorstel om de voorraad te verloten.

Hierna werd het overlijden van Ben Dik herdacht. Ik gaf een overzicht wat Ben allemaal voor de vereniging betekende, hetgeen aangevuld werd door Piet van der Sleen die vertelde dat Ben ook in het verleden zorg droeg voor de Lekbode. Ter gedachtenis aan Ben werd er een minuut stilte ingelast.

Als VSP, maar ook als lid, vertelde ik dat het me erg aan het hart gaat dat de vereniging zo eindigt. Ook doet het me erg pijn dat (veel) leden bij ons hebben opgezegd en aansluiting hebben gezocht bij een andere vereniging die kennelijk meer te bieden heeft dan de onze. Deze ex-leden hebben zelf nooit de moeite genomen om de handen uit de mouwen te steken en de dienstverlening uit te breiden. Die leunen dus nu over bij een andere vereniging. Inderdaad zijn bij ons het rondzendverkeer, nieuwtjesdienst en clubwinkel geëindigd. Maar door de inzet van wel actieve leden hebben we nog wel clubavonden, een commissie nalatenschappen, een clubblad en een veiling. Ook financieel hebben we geen zorgen. Maar de druk ligt wel erg op de schouders van een klein groepje.

Van Stichting Binding heb ik bericht ontvangen dat we geen huur verschuldigd zijn voor het gebruik van de zaal voor de maanden januari en februari 2023. Uiteraard is dit onder dankzegging aanvaard.

Wat we verder nog hebben besloten is dat in januari 2023 de slotbijeenkomst is. Dan worden de jaarcijfers 2022 aan de leden voorgelegd. Februari is er dan geen clubavond meer. Wel zal er in februari 2023 de feestavond zijn. Dit op een externe locatie. Er is een voorstel binnen gekomen om deze avond in Achterveld te organiseren. Maar er zijn meerdere voorstellen geweest om het in het Calypso Theater te houden, gelijk als in 2019 het geval was. Er werd gevraagd of er een feestcommissie is benoemd. Dat is niet het geval. De invulling van de avond ligt in handen van het bestuur.

Als af handelaren van het financiële gedeelte van de vereniging werden benoemd Henk van der Grind en ondergetekende. Als bewaarder van de boeken en bescheiden werd Yvonne de Goede aangewezen.

Verder is dit de laatste Lekbode van de vereniging. Verdere mededelingen (jaarcijfers 2022 etc.) worden u per email gestuurd. Ik maakte nog wel melding dat er geen verslag voor handen is van de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering. De aanwezigen vonden dat geen bewaar, waarvan akte.

Aangezien Annie Dik de kascontrole zou doen over het jaar 2022 stelde ik voor om haar daarvan vrij te stellen. De aanwezigen begrijpen dit en naast Jannie Vierbergen werpt Chew Cew Li zich op om Annie te vervangen.

Gezien het genomen besluit om de aanwezige voorraad te verloten kreeg eenieder 10 lootjes zonder daarvoor te betalen.

Piet van der Sleen had nog twee dingen voor rondvraag. Ten eerste dank voor de vele milieuzegels die hij mocht ontvangen. Die zijn nog steeds welkom. Ten tweede heeft hij veel zegels en boeken, waarvoor binnen de vereniging geen belangstelling is, overhandigd aan een vertegenwoordiger van het KWF, afdeling Zeeland. Waarvoor hartelijk dank.

Na de pauze startte Jan Hoogerhuis, bijgestaan door Piet van der Sleen, de veiling en van de 80 kavels zijn er 47 verkocht.

Daarop volgde de verloting van de presentielijst en gewone verloting. Eenieder ging in ieder geval met minimaal één prijs naar huis.

Ik sloot de avond af met dank aan de aanwezigen. Deze beaamden dat het, ondanks het droevig genomen besluit, toch nog een gezellige avond was geworden.

Jos du Floo